Przedszkole -klauzula informacyjna ogólna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych   osobowych?

Administratorem   Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole nr 114 im. „Pinokio” w Poznaniu , os. Bohaterów II   Wojny Światowej 1 .

Z kim można się kontaktować w   sprawie przetwarzania danych osobowych?

We   wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych   osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. 

Kontakt:   iod4_oswiata@um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie   będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane   osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na   Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO)
, w   związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i   aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności   w celu:

 •   realizacji   wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci   niepełnosprawnych,
 •   prowadzenia   dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania   przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
 •   weryfikacji   tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
 •   udzielania   pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
 •   prowadzenia   ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,
 •   wydawania   informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz   zaświadczeń,
 •   organizacji   wycieczek,
 •   zapewnienia   bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób   pozostających pod opieką jednostki,
 •   zapewnienia   współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,
 •   zapewnienia   odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
  do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
  do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz   szatni,
 •   organizacji   konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

 

Przez jaki okres będą przechowywane   dane osobowe?

Dane   osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane   do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do   zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących   u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane   osobowe?

Dane   osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych,   podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów   informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia   dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym   usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i   księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce   i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań,   Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom   uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z   ochroną danych osobowych?

Osoby,   których dane dotyczą, mają prawo do:a)       dostępu   do treści danych osobowych;

b)       żądania   sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)       żądania   usunięcia danych osobowych, gdy:

 •   dane   nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,
 •   dane   przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)    żądania ograniczenia przetwarzania,   gdy:

 •   osoby   te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 •   przetwarzanie   jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 •   Administrator   nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane   dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje   Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane   poza EOG?

Administrator   nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru   Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do   profilowania?

Dane   osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w   tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest   konieczne?

Podanie   przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.