Odpłatność

Opłata za przedszkole w roku szkolnym 2019/2020

UCHWAŁA NR LXIX/1275/VII/2018 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat   za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez   Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 1

W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2

Poza czasem określonym w § 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne.

§ 3

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą godzinę zajęć podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 4

1. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 3:

1) za drugie dziecko o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny;

2) o 50% w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.).

2. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 3:

1) w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej;

2) za drugie dziecko z rodziny korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1952 ze zm.);

3) za trzecie dziecko, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań lub innych placówek wychowania przedszkolnego, zobowiązanych przepisami prawa do stosowania zasad opisanych w niniejszej uchwale, korzysta troje dzieci z tej samej rodziny;

4) w przypadku, gdy rodzic (opiekun prawny) wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 26. roku życia, bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola;

5) w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «    «   «   «  

Stawka dzienna kosztów żywienia w roku szkolnym 2019/2020  wynosi 8,00 zł.

«   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «   «    «   «   «  

ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC III 2020

*ŻYWIENIE- 176 ZŁ.

*OPŁATA STAŁA:

-6.00-8.00- 1,00 ZŁ. za każdą rozpoczętą godzinę x 22dni.

-13.00-17.30- 1,00 ZŁ. za każdą rozpoczętą godzinę x 22dni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *