Jednostki-oswiatowe-klauzula-informacyjna-wizerunek

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych   osobowych?

Administratorem   Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dzieci uczęszczających do Jednostki,   w tym w zakresie wizerunku (zwanych łącznie „danymi osobowymi”), jest Przedszkole   nr 114 im. „Pinokio” z siedzibą w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny   Światowej 1

Z kim można się kontaktować w   sprawie przetwarzania danych osobowych?

We   wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych   mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.Kontakt: iod4_oswiata@.um.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie   będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane   osobowe będą przetwarzane w celu realizacji działań informacyjnych i   promocyjnych Administratora  w   przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie
na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych   prowadzonych przez Administratora.Podstawą   prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane   dane osobowe?

Dane   osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres   niezbędny do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu   obowiązywania wyrażonej zgody.Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie   z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.

Komu mogą być przekazywane dane   osobowe?

Dane   osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje   Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom   zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,   firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, agencjom   marketingowym, odbiorcom materiałów promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną
i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów   prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z   ochroną danych osobowych?

Zgoda   na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie,   bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej   cofnięciem.Osoby,   których dane dotyczą, mają prawo do:

a)      dostępu   do treści danych osobowych;

b)      żądania   sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;

c)      żądania   usunięcia danych osobowych:

 •   gdy   dane nie są niezbędne do celów,
  dla których zostały zebrane,
 •   po   cofnięciu zgody na przetwarzanie danych,
 •   gdy   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d)      żądania   ograniczenia przetwarzania, gdy:

 •   osoby   te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 •   przetwarzanie   jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych   osobowych,
 •   Administrator   nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do   ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.

 

Przysługuje   Państwu również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane   poza EOG?

Administrator   nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru   Gospodarczego (EOG).

Czy dane osobowe wykorzystuje się do   profilowania?

Dane   osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w   tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest   konieczne?

Podanie   danych osobowych jest dobrowolne.