Jednostki Oświatowe- klauzula informacyjna- kontrahenci.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych   osobowych?

Administratorem   Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 114 im. „Pinokio” w Poznaniu ,   os. Bohaterów II Wojny Światowej 1

Z kim można się kontaktować w   sprawie przetwarzania danych osobowych?

We   wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych   mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod4_oswiata@um.poznan.pl

 

W jakim celu i na jakiej   podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

 

Dane   osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych   z zawieraniem, realizacją i obsługą zawartej umowy.

 

Podstawą   prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo wykonawcą   umowy, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

Podstawą   prawną przetwarzania Państwa danych, jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną   reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą   umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem   albo współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki uczestniczącym w   zawieraniu lub realizacji umowy,
jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO –   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych   interesów realizowanych
przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Przez jaki okres będą przechowywane   dane osobowe?

Dane   osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane   do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do   zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących   u Administratora.

Komu mogą być przekazywane dane   osobowe?

Dane   osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym   z Administratorem, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom   zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,   firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, biurom   księgowym i rachunkowym, kancelariom prawnym, organowi prowadzącemu – Miastu   Poznań oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

Jakie prawa przysługują
w związku
z ochroną danych osobowych?

Osoby,   których dane dotyczą, mają prawo do:a)       dostępu   do treści danych osobowych;

b)       żądania   sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c)       wniesienia   sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną   sytuacją osób, których dane są przetwarzane (dot. przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)       żądania   usunięcia danych osobowych:

 •   gdy   dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
  zebrane,
 •   gdy   dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 •   po   wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione   podstawy przetwarzania danych (dot. przetwarzania
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e)      żądania   ograniczenia przetwarzania, gdy:

 •   osoby   te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 •   przetwarzanie   jest niezgodne z prawem, a osoby te
  sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 •   Administrator   nie potrzebuje już danych osobowych
  do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane   dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 •   osoby   te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych –
  do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę   takiego sprzeciwu (dot. przetwarzania
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przysługuje   Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane   poza EOG?

 

Administrator   nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru   Gospodarczego (EOG).

 

Czy dane osobowe wykorzystuje się do   profilowania?

 

Państwa   dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,   w tym do profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest   konieczne?

Podanie   przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym
do realizacji zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących   na Administratorze.